استدلال ساده برای ننوشتن

این اتفاق برای هرکسی ممکن است بیافتد، نه من و نه هرکس دیگری هم از این مستثنی نیست. وقتی که نوشتن نمی‌‌آید کاری نمی‌شود کرد باید منتظر باشی تا موعدش برسد و بیاید. من هم مدتی در حالت کما رفته بودم و جوهر قلمم را حال و حوصله تعویض کردن نداشتم. این ممکن است نگاه عده‌ای را به خانه‌تاب بد کرده باشد ولی خواهش می‌کنم که این حق را برای خودم قائل باشم که زور زورکی وقتی نوشتن نمی‌آید، ننویسم و حوصله مخاطبم را به نقطه جوش نرسانم. من هم مثل همه آدم‌های دیگر وقتی بتوانم و به بیانی دیگر بطلبد، می‌نویسم حسش نیاید و نطلبد، نمی‌نویسم به همین بیان ساده.
از اینکه سادگی استدلالم را درک کردید باید سپاسگزار باشم.


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=833

ارسال دیدگاه