یل اطلاعات عملیات

من هم رو حساب این رفاقتها، به تیپ حر رفتم. حسین را خوب می‌شناختم. هم قبا و بزرگ شده ی یک کوچه بودیم. حسین، جوانی زرنگ، مؤمن واقعی، باصفا و باتدبیر بود. تیپ مردانه و پهلوانی، و صورتی گیرا داشت. هم ورزش باستانی اش بیست بود، هم پینگ پنگش. تو هیچ یک رودست نداشت.

حسین درکنار این که یل اطلاعات عملیات بود، تیمی‌بسیار قوی از زبدگان اطلاعات عملیات را دور خودش جمع کرده بود. آنها در شناسایی جبهه ی عراق خبره بودند. در کنار اینها، یک جور عرفان خاص در رفتار و کردار حسین وجود داشت که شاید از پدرش آموخته بود، و به عقیده ی من اگر حسین وارد بازی سیاست نمی‌شد، تا دنیا دنیاست، برای ایران و ایرانی قهرمان می‌ماند.

(کتاب کوچه نقاشها، خاطرات سیدابوالفضل کاظمی- انتشارات سوره مهر- صفحه ی۳۲۸)

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=736

ارسال دیدگاه