چرا باید شرایط تورم را مدیریت کرد؟

درست است که گرانی زیاد شده است و مردم از تورم کالاهای مورد نیازشان در رنج هستند و کسی منکر این واقعیتی که همه کم و بیش دست به گریبان با آن هستند نمی‌باشد ولی باید واقع بین بود و ریشه ی این تورمی‌که فشار بیشترش به قشر محروم و مستضعف می‌باشد را درست تحلیل کرد. بنظرم این تورم ناشی از سوء مدیریت داخلی، تحریم همزمان بازار نفت و بانک مرکزی و تبعات اجرای هدفمندی یارانه‌هاست. وزن هرکدام از این عوامل با دیگری متفاوت است و فشار اصلی ناشی از تحریم‌های خارجی است که بر روی نرخ ارز تأثیر می‌گذارد و منجر به تورم مستقیم در کالاهای وارداتی و تورم غیر مستقیم در کالاهایی که از داده‌های وارداتی استفاده می‌کردند شده است، البته بخش مهمی‌از تورمشان را تشکیل داده اند. با این حال برای من مسلّم است که این تورم از تحریم‌ها و همچنین گرانی ارز بسیار ناشی می‌شود.

در این شرایط صدای اعتراض مردم کم و بیش در جمع‌های خصوصی شان شنیده می‌شود و کسی نیست که برایشان تبیین کند که این تورم ناشی از استقامت و پایداری شان بر حق است که از ۱۵ خرداد ۴۲ بطور جدی تر آن را مطالبه کردند و این میدان هم همان میدان دفاع مقدس است باید جنگید و مقاومت کرد و البته کسی از مسئولین هم نباید با کوتاهی در اجرای وظایفشان به کمک مردم نیایند و حتی با تصمیم نابخردانه مزید بر این فشار‌ها شوند.
ولی چیزی که موجب تعجب من می‌شود رفتارهای بعضی از مسئولین داخلی است که در این شرایط جنگ و درگیری با مستکبرین که هر روز نسل جدیدی از تحریم‌ها را می‌آورند، چطور بی محابا به انتقاد از مسئولین اجرایی کشور می‌پردازند و بدون اشاره به شرایط جنگ و تحریم و همچنین نقاط مثبت و خدماتی که شده است همه چیز را بر سر آنانی که زحمت‌ها کشیده اند و می‌کشند، خراب می‌کنند؟!

حسین شریعتمداری هم خوب اشاره کرده است(+)


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=636

ارسال دیدگاه