خانه یا تاریکخانه !

چراغ هر خانه ای، مــــادر است

خدا هیچ خانه ای را تاریکــــخـــانه نکند …

*:در حاشیه پرکشیدن مادر مظلومم از خانه ی فاتح خیبر


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=561

ارسال دیدگاه