هزار حرف پنهان

بروز نشدنت، بعد از آن حادثه
هــــــــزار حرف دارد، که گویی

هر ثانیه بروز می‌شوی

* در حاشیه فیلتر شدن تریبون مستضعفین


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=511

ارسال دیدگاه