فرار از نفت

چاره‌ای نداریم غیر از فرار از نفت و مهم‌تر از آن، فرار از فرهنگ ِ نفتی. برای این کار بایستی فرهنگ ساخت. این پاره خط نه داستان است، نه مقاله … یک اخوینی است… یک دل‌نوشته است که فقط برای همین نوشته شده است؛ نوشته شده است تا بفهمیم این تن‌آسایی، این رخوت، این کودن پروری، این چاپلوسی، این بی‌کاری، این بیماری، این بی‌عاری، این اضطراب، این التهاب ِ پیرامون‌مان را…

جوان ایرانی بایستی بیاموزد که نه فقط برای نفع شخصی، که برای اعتلای کشورش، نباید چشم طمع به نفت داشته باشد. یعنی نباید پی ِ استخدامِ سه‌لتی باشد.

(کتاب نفحات نفت، جستاری در فرهنگ و مدیریت نفتی، رضا امیرخانی، انتشارات افق، صفحه ۲۲۴)


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=1460

ارسال دیدگاه