نیامدی …

تمام شادباش‌های عالم

برای نیامدنت گریستند و تو

بازهم نیامدی


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.khanetab.ir/wp-trackback.php?p=1426

ارسال دیدگاه